תקנון ותנאי שימוש באתר דופלקס נאמן

תקנון האתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר דופלקס נאמן – יזמות הנדסה ובניה

יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ולהסכים לתקנון ותנאי האתר לפני תחילת השימוש בו. שימוש באתר יחשב כהסכמה לכל התנאים הכתובים התקנון. קריאה באתר ללא קריאת התקנון, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש.

קניין רוחני

כל תכני האתר הם רכוש קנייני בבעלות חברת דופלקס נאמן וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.

אחריות

החברה איננה אחראית לטעויות אשר יפלו בתכני האתר ו/או בפתרונות, והנהלת החברה תשמח לקבל כל הערה או הארה בדבר נגישות לאתר, טעויות, טעויות סופר ו/או כל עניין אשר יראה למשתמש, באמצעות הדואר האלקטרוני, הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלשיים, הרי שמנהלי החברה אינם יכולים להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר. מנהלי החברה נוקטים את כל האמצעים הסבירים העומדים לרשותם על מנת לאכוף את האמור לעיל וכן בודקים ומבקרים באופן שוטף את התוכן הקיים באתר ע”י מגוון אמצעים אנושיים וטכנולוגיים. מנהלי ההחברה/האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים את תנאי האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים ו/או תגובות גולשים כאלו בכל עת.

שימוש באתר

המשתמש יהיה אחראי לכך שציוד המחשבים אשר ברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט הינו תקין. החברה איננה אחראית לקושי ו/או מניעה אשר יפגעו באפשרות להעברת תוכן מהאתר אל מחשב המשתמש. החברה אינם מתחייבים כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים בכל עת. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק ומנהלי החברה/ האתר לא יישא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר ייגרם לך בקשר לכך

הפסקת שימוש ושיפוי

מנהלי החברה והאתר ראשים לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יוכל מנהל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את חברת דופלקס נאמן ואת עובדיה, מנהליה ונושאי משרה אחרים, או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר וליעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברת דופלקס נאמן ולמנהלי האתר לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטyיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק. כמו כן מנהל האתר ראשי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. אינך חייב כמובן למסור את המידע בכל שלבי מילוי השאלון ולאחריו, מנהל האתר יהיה רשאי לעשות שימוש במידע לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים המתאימים לך אישית עפ”י תחום התעניינותך או מידע אחר שיבוצע בפילוח הפרסומי באתר.